Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu korzystania z Portalu Edukacyjnego www.edukacjagieldowa.pl (dalej „Regulamin”), który określa zasady posługiwania się serwisem internetowym – Portal Edukacyjny www.edukacjagieldowa.pl, (dalej „Portal”).

Postanowienia Ogólne

 1. Portal edukacjagieldowa.pl jest własnością Nowe Usługi S.A. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru: KRS 0000511684, NIP: 634-282-89-52, kapitał zakładowy: 267 000 zł
  Kapitał wpłacony: 267 000 zł (w dalszej części regulaminu zwanego „spółka NU).
 2. Spółka NU – w szczególności w celu marketingu własnego, budowania świadomości marki własnej wśród użytkowników Portalu upoważniony jest do umieszczania informacji i materiałów zamieszczonych w Portalu.
 3. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Portalu podlegają ochronie prawnej.
 4. O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do informacji zawartych w Portalu, a także do ich układu objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko pod warunkiem oznaczenia wykorzystywanego materiału informacją: „Materiał pochodzi z Portalu edukacjagieldowa.pl.”. W przypadku rozpowszechniania w formie elektronicznej nazwa portalu musi być aktywnym odnośnikiem do strony www.edukacjagieldowa.pl. Informacja ta powinna znajdować się w części między tytułem zaczerpniętej treści, a pozostałą częścią materiału

Korzystanie z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu (Użytkownik).
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. hardware,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Internet Explorer lub podobna)
 5. Spółka NU zastrzega, że w przypadku niektórych stron Portalu dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Wykorzystanie Informacji

 1. Informacje zawarte w Portalu mają charakter marketingowy, edukacyjny oraz informacyjny. Spółka NU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem Użytkownika z Portalem. Spółka NU nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 3. Spółka NU zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności informowania o nich użytkowników, a także do okresowego lub całkowitego wycofania danego materiału, jego elementu lub całego Portalu z użytkowania w sieci Internet.
 4. Wszelkie informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne materiały, opracowania i informacje zawarte w Portalu nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 5. Wszelkie informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne materiały, opracowania i informacje zawarte w Portalu nie stanowią oficjalnego stanowiska spółki NU oraz nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego.

Charakter informacji

 1. Spółka NU nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji i materiałów zamieszczonych w Portalu. Spółka NU nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy braki w wyższej opisanych informacjach i materiałach.
 2. Informacje i materiały umieszczone w Serwisie stanowią jedynie materiały marketingowe i informacyjno-edukacyjne. W szczególności informacje i materiały umieszczone w Portalu nie stanowią gwarancji przydatności przedstawionych informacji do określonych celów.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Spółka NU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu lub braku możliwości korzystania z Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Spółka NU jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza oraz kiedy odpowiedzialność taka przewidziana jest przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego
 2. Spółka NU nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą spółki NU w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących, za wyjątkiem przypadków kiedy odpowiedzialność taka przewidziana jest przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym. Spółka NU zastrzega sobie możliwość usuwania wszelkich komentarzy rasistowskich, antysemickich, nacjonalistycznych, pobudzających do agresji, homofobicznych,  naruszających dobre imię innych podmiotów i osób trzecich, wiadomości powszechnie uznawanych za „spam”, zawierających wulgaryzmy oraz wszelkich innych naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Portalu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny ustalony zgodnie z przepisami k.p.c.

Zmiany regulaminu

 1. Spółka NU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące Portalu należy zgłaszać na adres Nowe Usługi, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice.
 2. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez spółkę NU zgłoszonego do reklamacji zdarzenia.