Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Nowe Usługi S.A. danych osobowych

Nowe Usługi przedstawiają następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych:

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. ( dalej nazywamy je Rozporządzeniem).

W tej informacji zastosowaliśmy zwroty:

My, czyli Nowe Usługi – Nowe Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Informacje szczegółowe o Nowych Usługach, w tym o wpisie Nowych Usług do rejestru sądowego, o numerze NIP, znajdują się na dole każdej strony tej informacji (tzw. stopka).

Ty, czyli Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe Nowe Usługi przetwarzają w, co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji. Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia przejrzystości tekstu.

I. Nowe Usługi – administrator Twoich danych osobowych, dane kontaktowe Nowych Usług oraz informacja na temat inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych są Nowe Usługi S.A., które prowadzą działalność zgodnie ze swym statutem. Nowe Usługi mają siedzibę w Katowicach, kod pocztowy 40-121, ul. Chorzowska 50, strona: http://noweuslugi.ing.pl/.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Lilianna Rother-Obrączka, adres poczty elektronicznej abi@ing.pl

Z Inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować pisząc – najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” – na adres pocztowy Nowe Usługi lub adres elektroniczny: abi@ingbank.pl

II. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. Czy możesz złożyć sprzeciw albo wycofać udzieloną zgodę lub upoważnienie?

Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych – szczególnie w celach marketingowych. Nowe Usługi rozpatrzą zasadność sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych będzie on uwzględniony przez Nowe Usługi, chyba, że jednocześnie podtrzymujesz zgody lub zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w toku rozpatrzenia sprzeciwu lub później udzielisz takich zgód. Wszystkie zgody wyrażasz dobrowolnie. Możesz zawsze wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Sposób odwołania zgody jest podany w danym procesie. Zgoda może być konieczna dla wykonywania określonych czynności. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Nowych Usług do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa Nowe Usługi będą uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
Odwołanie zgody możliwe jest poprzez kontakt z Nowymi Usługami na adres pocztowy Nowych Usług. Czasami zgoda na przetwarzanie danych może być konieczna dla wykonywania określonej czynności.

IV. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a) wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego. Ponadto Nowe Usługi mają prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione organy lub instytucje;

b) utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. Aby to robić, wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie zgody Klienta lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody. Opisują również sposób jej udzielania lub odwołania;

c) wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności.

d) w celach marketingowych, które obejmują przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych,

Informacje handlowe – to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów Nowych Usługi lub innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane przez Nowe Usługi lub są związane z działalnością Nowych Usług. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane.­ W każdej chwili możesz zrezygnować z profilowanego marketingu.

Nowe Usługi przetwarzają dane w celach marketingowych na podstawie zgody Klienta. Nowe Usługi mają prawo także przetwarzać je na mocy przesłanki uzasadnionego interesu Nowych Usług, z tym, że jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody i zostanie ona cofnięta, to Nowe Usługi nie będą przetwarzały danych w celu marketingowym, chyba, że Klient wyraził inną zgodę.

e) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Nowych Usług, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:

 • dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Nowych Usług lub podmiotu, który Nowe Usługi reprezentują.

V. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?

Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Nowe Usługi mogą przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

 • audyty lub postępowania wyjaśniające,
 • wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
 • pozostałe badania statystyczne lub badania, historyczne lub naukowe,
 • doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Nowych Usług.

VI. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Przetwarzamy dane związane z danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi – są one pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami w tej sprawie.
Ponadto Nowe Usługi mogą przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez klienta, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

VII. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

 Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 • które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia,

Możemy także przekazywać dane do spółek z Grupy kapitałowej ING – na mocy wiążących reguł korporacyjnych lub przepisów prawa. Jeśli przekażemy dane do podmiotów z Grupy ING poza Europejski Obszar Gospodarczy, będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Bank może także powierzać dane innym podmiotom, nadal zachowując funkcję ich administratora. 

VIII. Jak długo Nowe Usługi będą przetwarzały dane?

Okres przetwarzania Twoich danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nowe Usługi, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:

 • orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 • zgodą Klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Nowych Usług do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

IX. Znaj swoje prawa wobec Nowych Usług. Zawsze możesz: 

 • Masz prawo żądania od Nowych Usług dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Nowe Usługi.
 • Masz prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Wnioski w sprawie realizacji praw Klient może składać mailem lub pisemnie. Nowe Usługi mogą żądać, abyś sprecyzował informacje lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Nowe Usługi przekazują je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
 • Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówisz udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofasz może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.

X. Postanowienia końcowe.

Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Nowe Usługi danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Nowym Usługom w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Nowych Usług do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.