Wskaźniki zadłużenia

2 min

Analiza zadłużenia

Stopień zadłużenia przedsiębiorstwa obrazują wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki te są istotne szczególnie z punktu widzenia wierzycieli, którzy przy ich pomocy są w stanie określić ryzyko związane z kapitałami zaangażowanymi w przedsiębiorstwie oraz ryzyko, które wiązałoby się z dalszym finansowaniem przedsiębiorstwa. Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa ma również na celu ustalenie, kto dostarczył firmie środków finansowych: właściciele czy zewnętrzni kredytodawcy. Zadłużenie przedsiębiorstwa możemy rozpatrywać dwupłaszczyznowo, po pierwsze możemy analizować strukturę zadłużenia a po drugie możemy analizować zdolność spółki do obsługi zadłużenia.

Analiza poziomu zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa udział zobowiązań w finanso­waniu majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten oblicza się ze wzoru:

Wskaźnik ten ocenia, jaka część majątku przedsiębiorstwa jest finansowana kapitałem obcym. Jest on ważny z punktu widzenia wierzycieli, ze względu na fakt, iż określa zabezpieczenie ich wierzytelności majątkiem firmy, której zostały pożyczone środki finansowe (mierzy ryzyko dotyczące udzielonej pożyczki).

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego. Oblicza się go ze wzoru:

Bezpieczny poziom tego wskaźnika wynosi 0,5. Najczęściej ocenia się, że racjonalny poziom tego wskaźnika mieścić się powinien w przedziale 0,5 – 1,0. Spółka w ten sposób korzysta z mechanizmu dźwigni finansowej.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyraża relację zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego. Zadłużenie długoterminowe jest zazwyczaj korzystniejsze dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa od zobowiązań bieżących ze względu na dłuższe terminy spłaty. Nie oznacza to jednak, że poziom tego wskaźnika nie ma znaczenia dla płynności przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa wierzycieli. Wskaźnik wyższy od 1 oznacza, że zadłużenie długoterminowe przewyższa kapitał własny, co może powodować utrzymujące się zagrożenie płynności oraz utrudniać pozyskiwanie nowych kredytów. Przyjmuje się, że wskaźnik ten nie powinien przekraczać 0,5. Wskaźnik ten oblicza się ze wzoru:

Analiza zdolności obsługi zadłużenia

Wskaźnik wiarygodności kredytowej informuje ile razy zysk z działalności przedsiębiorstwa pokrywa roczne spłaty kredytu długoterminowego i odsetki. Jest on najczęściej stosowanym wskaźnikiem w ocenie wiarygodności kredytowej. Jego minimalny poziom powinien być większy od 1, przyjmuje się zazwyczaj 1,2 – 1,3. Jako optymalny uznaje się poziom 2,5. Oznacza to, że jeżeli nawet wynik finansowy przedsiębiorstwa spadnie o połowę, to i tak będzie ono w stanie spłacić zadłużenie w granicach minimalnego wskaźnika. Oblicza się go ze wzoru:

Określa stopień zabezpieczenia obsługi kredytu przez wypracowany przez firmę zysk. Wskaźnik ten powinien być większy od 1, najlepiej powyżej 1,2 – 1,3.

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek. Przy obliczeniu tego wskaźnika bierze się pod uwagę zysk brutto, ponieważ odsetki płacone są kredytodawcy przed potrąceniem podatku dochodowego. Im wyższy jest jego poziom, tym przedsiębiorstwo mniej odczuwa uciążliwość płacenia odsetek. Wraz ze spadkiem wskaźnika rośnie ryzyko kredytodawców. W praktyce uważa się, że ryzyko jest już znaczące, gdy wartość wskaźnika spada poniżej 2. Przy czym wielu kredytodawców uznaje ryzyko przy udzielaniu kredytów za dopuszczalne, jeżeli wysokość wskaźnika wynosi co najmniej 4 – 5. Wskaźnik ten oblicza się według poniższego wzoru: