Rynki notowań instrumentów finansowych

1 min

W Polsce organizacją obrotu instrumentami finansowymi zajmują się trzy spółki, należące do jednej grupy kapitałowej: Giełda Papierów Wartościowych, BondSpot, Towarowa Giełda Energii. Spółki te organizują obrót instrumentami finansowymi na  tzw. rynkach.

Dla inwestorów indywidualnych największe znaczenie mają rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Rynek Główny Giełdy

działa od uruchomienia Giełdy 16 kwietnia 1991 r. Jest to rynek regulowany, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku są akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ETF-y, warranty opcyjne oraz instrumenty pochodne.

Dla akcji Rynek Główny podzielony jest na dwie części:

  • rynek podstawowy – najważniejszy rynek giełdowy, na którym notowane są największe spółki o najbardziej płynnych akcjach,
  • rynek równoległy – na którym notowane są spółki, które nie spełniają kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, na przykład ich wartość jest zbyt niska lub rozproszenie akcjonariatu nie jest wystarczające.

Rynek NewConnect

jest platformą obrotu akcjami oraz innymi instrumentami finansowymi działającą poza rynkiem regulowanym w formule Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), który rozpoczął działalność w 2007 roku. Nadzór nad tym rynkiem pełni jego organizator – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Warunki dostępu dla uczestników rynku, kojarzenia ofert kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, udostępniania informacji rynkowej, są takie same, jak na Rynku Głównym Giełdy.

NewConnect utworzono z myślą o innowacyjnych, dynamicznych firmach reprezentujących sektory, jak: IT, media elektroniczne, telekomunikacja, nanotechnologie, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi finansowe i inne. Stanowi on miejsce pozyskania finansowania dla spółek w różnych fazach rozwoju, zarówno tych, które dopiero budują swoją przyszłość, jak też dojrzałych; ­ poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. New Connect jest sprawdzianem funkcjonowania spółki na publicznym rynku kapitałowym. Może stanowić etap w drodze na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Rynek Catalyst

to pierwszy zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce, który powstał w 2009 roku. W strukturze Catalyst funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez Giełdę. Na rynkach tych są notowane instrumenty finansowe, takie jak obligacje korporacyjne, obligacje komunalne oraz listy zastawne.

Rynek Global Connect

jest to platforma obrotu akcjami spółek, które są notowane na zagranicznych giełdach. Rynek ten działa w formie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Za wybór spółek zagranicznych i wprowadzenie ich do obrotu na Global Connect odpowiada tzw. Wprowadzajacy Animator Rynku, który zapewnia również płynność na tych akcjach.