Prawa z akcji

1 min

Jednymi z najpopularniejszych instrumentów jakimi obraca się na Giełdzie są akcje. Poza możliwością zarabiania na zmianie cen akcji, dają one szereg praw z których można korzystać.

Prawa majątkowe

 1. Prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku spółki przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy. Ani statut, ani uchwała zgromadzenia akcjonariuszy nie może pozbawić akcjonariusza tego prawa;
 2. Prawo do udziału w podziale majątku w przypadku jej likwidacji.
  Akcjonariusz nie może zostać pozbawiony tego prawa przez statut ani uchwałę;
 3. Prawo poboru nowej akcji.
  Dotychczasowi akcjonariusze mają możliwość zakupienia nowych akcji w momencie jeśli spółka organizuje nową emisję. Prawo to może być w interesie spółki ograniczone lub wyłączone;

Prawa korporacyjne (organizacyjne)

 1. Prawo głosu.
  Prawo to będzie realizowane głównie przez uczestnictwo w zgromadzeniu akcjonariuszy. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Kodeks spółek handlowych stanowi, że na jedną akcję nie może przypadać więcej niż 1 głos. Wyjątek stanowią akcje imienne uprzywilejowane, którym statut może obecnie przyznać nie więcej niż dwa głosy. Równocześnie Kodeks spółek handlowych utrzymuje w mocy prawa nabyte przez akcjonariuszy przed jego nowelizacją w 2003 r.(art.613), którym można było przyznać akcje uprzywilejowane co do głosów w ilości do 5 głosów na akcję. Statut spółki może ograniczyć prawo głosu akcjonariusza mającego ponad jedną piątą ogółu głosów w spółce. W sprawach dotyczących odpowiedzialności akcjonariusza wobec spółki, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką akcjonariuszowi nie przysługuje prawo głosu;
 2. Bierne prawo głosu.
  Jest to możliwość sprawowania funkcji członka różnych organów spółki, np. zarządu czy rady nadzorczej;
 3. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  Akcjonariusz nie może być pozbawiony tego prawa;
 4. Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia.
  Przysługuje ono akcjonariuszowi w przypadku podjęcia uchwały sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami, godzącej w interes spółki albo mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza oraz w przypadku uchwały sprzecznej z prawem.
 5. Prawo dostępu do informacji na walnym zgromadzeniu.
  Nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od jego zakończenia.