Metody dochodowe

1 min

Metody dochodowe opierają się na założeniu, że przedsiębiorstwo stanowi projekt inwestycyjny, charakteryzujący się strumieniem dochodów możliwych do uzyskania w przyszłości. Jako dochody przyjmuje się np. strumień dywidend lub zysków lub salda przepływów pieniężnych.

Dochód stanowiący podstawę wyceny może stanowić:

 • zysk netto;
 • nadwyżka finansowa (zysk netto + amortyzacja);
 • dywidenda;
 • wolne przepływy pieniężne.

Metody zdyskontowanych sald przepływów pieniężnych

Szczególną uwagę poświęca się metodom opartym na dyskontowaniu sald wolnych przepływów pieniężnych, ponieważ ich zastosowanie najlepiej odzwierciedla wartość rynkową przedsiębiorstwa.Ze względu na kategorię strumienia przepływów pieniężnych oraz w konsekwencji doboru właściwej stopy dyskontowej, w podejściu dochodowym do wyceny przedsiębiorstwa można wyróżnić 4 podstawowe metody:

 1. Metodę opartą na dyskontowaniu sald wolnych przepływów pieniężnych.
 2. Metodę opartą na dyskontowaniu sald przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom.
 3. Metodę opartą na dyskontowaniu sald przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim stronom finansującym przedsiębiorstwo.
 4. Metodę skorygowanej wartości bieżącej.

Założenie: wartość spółki równa jest sumie zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych wygenerowanych przez spółkę do nieskończoności.

Zalety:

 • mogą być zastosowane do wszystkich spółek, niezależnie od stopnia rozwoju, polityki dywidendowej,
 • najbardziej formalna wycena spółki,
 • uwzględnia specyfikę i unikalne aspekty działania spółki,

Wady:

 • nie nadaje się do wyceny spółek o ujemnych przepływach gotówkowych,
 • bardzo duża wrażliwość na zakładane parametry,
 • duża możliwość manipulacji wyceną.

Metoda wskazana do spółek:

 • nie posiadających historii wypłaty dywidendy,
 • których dywidendy nie są powiązane z osiąganymi zyskami,
 • gdzie wolne przepływy pieniężne mają większy związek z zyskownością spółki, niż wypłacanie dywidendy,
 • z perspektywy akcjonariuszy większościowych

Na początku wyceny należy oszacować przyszłe dochody spółki wyrażone przepływami pieniężnymi, oraz określić stopę dyskontową. Prognozę przepływów pieniężnych najdokładniej można sporządzić na podstawie biznes planu spółki. Istotne jest przyjęcie i we właściwy sposób zdefiniowanie metody szacowania. Wyróżniamy 5 podstawowych metod prognozowania: metoda statystyczna, metoda modelowania przyczynowo-skutkowego, symulacja, metoda analogowa, metoda heurystyczna.