Noty i informacje dodatkowe

2 min

Piąta i najobszerniejsza część Sprawozdania Finansowego. Noty i informacje dodatkowe zajmują około 90% objętości sprawozdania finansowego. Głównym zadaniem sporządzenia not i informacji dodatkowych, jest dostarczenie inwestorom dodatkowych opisowych wyjaśnień i informacji nieujętych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Informacje i noty do sprawozdania finansowego możemy podzielić na kilka grup, dwie główne grupy to: informacje i noty do bilansu oraz informacje i noty do rachunku zysków i strat.

Informacje dodatkowe i noty do bilansu

Ta część sprawozdania finansowego ma dostarczyć informacji objaśniających do bilansu i zawiera szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Z analizy tej części sprawozdania inwestor może dowiedzieć się między innymi czy spółka jest zagrożona odpisami. Na przykład wysoki poziom zapasów w bilansie może oznaczać, że spółka ma problemy ze zbyciem produktów. Szczegółowa analiza not może nam dostarczyć informacji co za rodzaj zapasów zalega w magazynach spółki. Jeżeli są to materiały to spółce raczej nie grożą odpisy, a jedynie przygotowuje się do zwiększonej produkcji, jeżeli są to wyroby gotowe, może to oznaczać, ze spółka rzeczywiście ma problemy ze zbyciem produktów.

Informacje dodatkowe i noty do rachunku zysków i strat

W tym fragmencie pokazuje się szczegółowo zdarzenia jakie wpłynęły na wynik spółki. Dociekliwy inwestor giełdowy, dzięki skrupulatnej analizie sprawozdania finansowego może dowiedzieć się z czego wynika wynik netto spółki. Często spółki, które mają trudności finansowe, starają się zamaskować stratę reklasyfikując aktywa spółki i wyceniając je wyżej niż w sprawozdaniu finansowym. Przykładowo, spółka która ma problemy finansowe, może przecenić  wartość nieruchomości inwestycyjnej i dzięki temu pokazać wysoki wynik w pozycji pozostałe przychody operacyjne. Z not do sprawozdania finansowego możemy dokładnie się dowiedzieć co to za transakcja i z łatwością rozpoznać manipulacje.

Inne wskazówki

Ponadto w informacjach dodatkowych inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę na pozycję „zobowiązania warunkowe”. Zobowiązania warunkowe można określić jako obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Przykładem zobowiązań warunkowych są udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Może się zdarzyć, że spółka w którą zainwestowaliśmy udzieliła innemu podmiotowi gwarancji, gdyby ta z kolei nie wywiązała się z zobowiązań, nasza spółka musiała by wykonać świadczenie. Oczywiście warto być przygotowanym na taką sytuację, uważnie analizując ten element sprawozdania finansowego.

Warto zwrócić też uwagę na pozycję wrażliwość wyników na kursy walut i stopy procentowe. Ta pozycja dostarcza nam informacji o ile % zmieni się zysk spółki, jeżeli stopy wzrosną (spadną) o X%. W pozycji wrażliwość na kursy walut możemy dowiedzieć się jak zmieni się wynik spółki jeżeli kurs walut wzrośnie (spadnie) o X%.